Novinky

Nový ceník
Od 1.9.2018 bude platit nový ceník našich služeb. Více informací v sekci ceník. Na nový školní rok máme poslení volná místa. V případě zájmu nás kontaktujte.  

Jídelníček

Jídelníček na aktuální měsíc si můžete prohlednout zde, v sekci aktuální jídelníček

Partneři

beemum

fitmami

PROVOZNÍ ŘÁD SOUKROMÉ ŠKOLKY A JESLE BUBÁČEK


1. Údaje o zařízení:

Jesle a školka Bubáček s.r.o.,
Rozvadova 1093/26, 143 00 PRAHA 4
IČO: 030 18 130
Tel.: 734 453 346, 603 994 906
Ředitelka, odpovědná osoba a provozovatel: Eva Bajzová
Vedoucí učitelka: Lucia Havránková

2. Popis zařízení:

Jesle a školka Bubáček je jednotřídní školka (věkově smíšená) s celodenním provozem od 7:30 – 17:00 hod., včetně provozu o hlavních prázdninách, provoz školky je přerušen v době vánočních svátku na cca 8 dní, kapacita školky je 20 dětí.

3. Podmínky provozu:

Příchod dětí je vhodný do 9,30 hod, je ale možný i příchod kdykoliv během dne, děti s dopolední docházkou jsou vyzvednuty po obědě mezi 12,30 – 13,00 hod, děti s odpolední docházkou po 15,00 hod. Po Příchodu se děti vyzují v předsíní, kde si uloží své boty a přejdou do šatny, kde se převléknou, své věci si ukládají do své police, kterou mají označenou svojí značkou. Rodič je povinen předat dítě osobně učitelce a má povinnost nahlásit jakékoliv změny v chování anebo ve zdravotním stavu dítěte. Rodiče dále mají povinnost neprodleně nahlásit výskyt infekčního onemocnění v rodině a veškeré údaje o zdraví dítěte, po vyléčení případného infekčního onemocnění přijímáme dítě do školky s potvrzením lékaře v zájmu zdraví ostatních dětí. Onemocní – li dítě během dne ve školce, jsou rodiče okamžitě telefonicky kontaktování a vyzvání k zajištění další zdravotní péče o dítě. Do kolektivu může být přijato pouze dítě zcela zdravé, učitelky mají právo v zájmu zachování ostatních dětí nepřijmout do školičky dětí se silným nachlazením či jinými infekčními onemocněními. Učitelka má právo požadovat od rodičů dítěte lékařské potvrzení o ukončení nemoci dítěte a souhlas lékaře s jeho návratem do kolektivu dětí. Pokud bude dítě ze školky vyzvedávat jiný, než zákonný zástupce, je třeba, aby byla uvedená osoba zapsána v kartě dítěte, která se vyplňuje při přijetí dítěte do školky. Učitelky odpovídají za děti od doby, kdy dítě převezmou od rodičů nebo jimi pověřených zástupců až do doby, kdy je opět rodičům nebo jejich zástupcům předají. Všechny děti ve školce jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte ve školce a při akcích organizovaných školkou. Informace o připravovaných akcích školky jsou vždy včas oznamovány na nástěnce a webových stránkách školky, doporučujeme proto rodičům tyto nástěnky a webové stránky pečlivě sledovat.

Dítě do školky potřebuje

 • Sportovní oblečení na školní zahradu, v létě kšiltovku nebo klobouk
 • Přezůvky
 • Pyžamo
 • Zástěrku
 • Náhradní oblečení a spodní prádlo
 • Pláštěnku a holínky

Dítě do jeslí potřebuje

 • Přezůvky
 • Pyžamo
 • Bryndák
 • Náhradní oblečení a spodní prádlo
 • Lahvinku a dudán
 • Pleny a vlhčené ubrousky

Za cennosti a donesené hračky školky neručí!!!

4. Režimové požadakvy:

Pohybové aktivity jsou zařazovány během dopoledního řízeného programu, event. během odpoledne při pobytu v tělocvičně.
Děti chodí ven každý den (vyjma nepříznivého počasí) na cca 2 hodiny. Děti navštěvují blízká hřiště dle domluvy na daný den.
Odpočinek a odpočinkové aktivity jsou každý den po obědě, mladší děti chodí spát do samostatné ložnice (kde má každý své lehátko a molitanovou matrací a své označené lůžkoviny). Starší děti se věnují odpočinkovým aktivitám, čtení a prohlížení knížek.
Děti se stravují 3x denně, dopolední svačina je v 9 hod. dopoledne, oběd ve 12,00 hod. a odpolední svačina v 15,00 hod. Během celého dne je dětem nabízen čaj, šťáva, voda a mléko.


5. Práva a povinnosti:

5.1 Práva rodičů a zákonných zástupců:

Práva rodičů a zákonných zástupců: Na diskrétnost a ochranu informací týkajících se jejich osobního a rodinného života, po dohodě s učitelkou být přítomní výchovným činnostem ve třídě, konzultovat výchovné a jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo ředitelkou školy, přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu školy, zapojit se do práce sdružení rodičů a zde předkládat a obhajovat potřeby a zájmy ostatních rodičů a dětí, požádat o individuální úpravu pravidel stanovených ve školním řádu školky, rodiče jsou informování o všem, co se ve školce děje prostřednictvím webových stránek, osobně event. pomocí nástěnek a na schůzkách rodičů.


5.2 Povinnosti rodičů a zákonných zástupců:

Zajistit, aby přihlášené dítě docházelo řádně do školky a bylo předáno osobně učitelce do tříd, nahlásit nepřítomnost dítěte ve školce, předat do školky pouze dítě zcela zdravé – učitelky mohou v zájmu zachování zdraví ostatních dětí nepřijmout dítě silně nachlazené nebo s infekční chorobou, zajistit, aby dítě docházelo čistě a vhodně upravené, po vyléčení infekčního onemocnění dítěte přinést potvrzení od lékaře, nahlásit změny v důležitých osobních údajích dítěte (změna trvalého bydliště, tel. čísla, zdravotní pojišťovny)

Na vyzvání ředitelky školy se osobně účastnit projednávání závažných otázek týkajících se vzdělání dítěte, porušování provozu školky, dodržovat stanovenou organizaci provozu a vnitřní režim školky, řídit se školním řádem školky, dodržovat při vzájemném styku se zaměstnanci školky a ostatními zákonnými zástupci dětí pravidla slušného chování a vzájemné ohleduplnosti.


5.3 Práva dítěte:

Dítě má právo (vyňato z Úmluvy o právech dítěte):

Aby mu byla společností poskytována ochrana (saturována potřeba jídla a oblečení, místa k životu, lékařská pomoc, ochrana před lidmi a situacemi, které by je mohly fyzicky nebo psychicky zranit). Být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení i když nemá pravdu, právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny).

Na emočně kladené prostřední a projevování lásky (právo žít s každým ze svých rodičů, pokud mu to neuškodí, právo mít někoho, kdo se ho zastane, právo být s lidmi, kteří ho mají rádi, právo na pozornost a vedení ze strany dospělých, právo dostávat a projevovat lásku).

Být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu (právo vyrůst ve zdravého jedince tělesně i duševně, právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství apod., právo rozvíjet všechny schopnosti a nadání, právo hrát si, právo na soukromí).


5.3 Povinnosti dítěte:

Děti jsou povinny na úseku zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zejména dodržovat školní řád, předpisy a pokyny školky k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž jsou seznamovány.

Dále jsou povinny plnit pokyny zaměstnanců školky vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem.


6. Způsob zajištění vhodného mikroklimatu:

Teplota vzduchu ve třídě je udržována na cca 21,5 – 22 °C. Teplota je několikrát za den kontrolována na teploměru, v prostorech určených k trvalé činnosti je při poklesu teploty pod 18 °C ve třech po sobě následujících dnech a při poklesu teploty pod 16 °C, zastaven provoz, větrání je prováděno několikrát denně, otevřením okenní ventilace či celého okna, dle aktuálního počasí.

Denní osvětlení v místnosti vyhoví požadavku ČSN 73 0580-3 na denní osvětlení ložnic, denních místností či heren.

Umělé osvětlení je navrhnuto a nainstalováno tak, že celá plocha místnosti vyhoví pro práci VI. Třídy zrakové činnosti (herna, pracovna)- sdružené osvětlení, okna jsou vybavena žaluziemi, regulujícími denní osvětlení.


7. Způsob zajištění a skladování prádlau:

Všechny lůžkoviny jsou měněny jednou za 2 týdny, v případě potřeby častěji, ručníky jsou měněny jednou za týden, v případě potřeby častěji, špinavé prádlo je skladováno v prostorách k tomu určených – dolní úklidová místnost. Prádlo je práno v prádelně. Čisté prádlo je pak převáženo v čistých obalech a ve školce je skladováno v horních boxech v ložnici.


8. Požadavky na hygienicko – protiepidemický režim:

Denní úklid je prováděn dle platného rozpisu, denně je prováděno setření všech podlah na vlhko, vyluxování koberců, setřen prach, otřeny okenní parapety, kliky, nádržky na vodu WC, záchodové mísy, prkénka a umyvadla jsou myta dezinfekčním prostředkem, jednou týdne jsou omyty omyvatelné stěny v koupelnách, umyty lednice, dvakrát ročně je prováděn generální úklid všech prostor školky (umytí oken, svítidel). Jedenkrát za dva roky jsou prostory malovány, v případě potřeby ihned.


9. Vedení dětí

Děti jsou vedeny ke zdravému životnímu stylu během celého školního roku (mytí rukou, návštěvy solné jeskyně, plavecký výcvik).

Celý proces je podporován dílčími programy, které jsou přímo zaměřeny na podporu zdravého životního stylu.

K poznávání své identity ve vztahu k druhým a k okolí tak, že získává pozitivní zkušenosti, k péči o své zdraví, k vývoji zodpovědnosti za své oblékaní a každodenní osobní hygienu, k dobrému chování při stolování, k bezpečnému pohybování v blízkém okolí, k vytvoření zdravých životních návyků a postojů, k činnosti ve výchově společenského chování a pravidel společenského styku, k pozitivním vztahům k lidem a nenásilnému chování.


10. Úrazy

Veškeré úrazy jsou evidovány v knize úrazů

Děti jsou seznamovány opakovaně s tím, že jakékoli zranění neprodleně hlásí učitelce, školka odpovídá za lékárničku první pomoci s potřebným vybavením, rovněž zajistí, aby se zásadami poskytování první pomoci byli seznámení všichni zaměstnanci školy včetně dětí.

Školka zajistí doprovod zraněného dítěte do zdravotnického zařízení a zpět nebo domů.

O události a provedených opatřeních informuje neprodleně zákonného zástupce dítěte.


11. Venkovní hrací plocha

Pozemek zahrady je z důvodu zdraví a zajištění bezpečnosti dětí oplocen, na zahradě nejsou vysázeny žádné rostliny a dřeviny, které by mohli poškodit zdraví dětí. Travnatá plocha je řádně udržována.

Venkovní hřiště splňuje normu ČSN EN 1176:2009.